Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa 29. november 2007


Høringssvar til forslag til lokalplan 013-707 for sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand.

Med henvisning til Norddjurs Kommunes skrivelse af 5.10.2007 (j.nr. 07/26043) hermed Grundejerforeningen Fridavej Gjerrild Nordstrands bemærkninger til forslaget til lokalplan for det nye sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand.

Grundejerforeningen har taget udgangspunkt i den strukturplan for området, der blev enstemmigt vedtaget af kommunalbestyrelsen i den tidligere Nr. Djurs Kommune ved et ekstraordinært møde den 23. maj 2006 og som fortsat er gældende og derfor forpligtende for den nuværende kommunalbestyrelse.

1. Cykelstien langs Fjeldholmvej mangler i lokalplansforslaget

Det fremgår af den vedtagne strukturplan, at (citat): ”Der etableres ny cykel/gangsti langs sydsiden af Fjeldholmvej”. Cykel/gangstien er indtegnet i det detaljerede kortbilag til strukturplanen og betegnes der som ”Dobbeltrettet fodgænger og cykelsti”.

Cykel/gangstien er ikke medtaget/er glemt(?) i lokalplansforslaget. Grundejerforeningen Fridavej Gjerrild Nordstrand forventer/henstiller på det allerkraftigste at lokalplansforslaget ændres, så cykel/gangstien bliver indskrevet i planen, så den kommer i overensstemmelse med strukturplanen til gavn for trafiksikkerheden for såvel faste beboere i området som for sommerhusfolket og de mange gæster på campingpladsen, som bruger Fjeldholmvej/-Fridavej som genvej til stranden, gåture etc.

Forud for vedtagelsen af strukturplanen fremsendte grundejerforeningen skriftlige forslag og deltog i møder med repræsentanter for kommunen begrundet i foreningens frygt for de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af udkørsler til den kun 3,1 meter brede Fjeldholmvej, der i sommerhalvåret er meget befærdet af gennemkørende trafik, herunder landmændene med traktorer og diverse landbrugsredskaber. Slutresultatet med hele tre udkørsler til Fjeldholmvej svarede bestemt ikke til foreningens forhåbninger, men kritikken dæmpedes dog lidt af at man havde indsat en bestemmelse om etablering af en cykel/gangsti langs sydsiden af Fjeldholmvej.

Det vil derfor være dybt utroværdigt, hvis kommunalbestyrelsen afviser at rette lokalplans-forslaget, så det kommer i overensstemmelse med strukturplanen.

2. Veje og stiforbindelser i øvrigt

A) Det foreslås, at vejplanen bliver ændret, så trafikken fra de to østligste rondeller bliver ledt ud ad den midterste af de tre skitserede udkørsler til Fjeldholmvej, hvorved antallet af udkørsler reduceres til to. Herved opgives den skitserede udkørsel overfor Fridavej, der ville medføre et trafiksikkerhedsmæssigt farligt, forskudt/skævt vejkryds. Den opgivne udkørsel vil evt. kunne opretholdes som cykel/gangsti.
På vedlagte kopi af kortbilag 2 til lokalplanen har vi indtegnet forslaget.
Se kort HER

B) Afsnit 5. i lokalplansforslaget har overskriften ”Vej-, sti- og parkeringsforhold”, men teksten i afsnittet indeholder ikke et eneste ord om stiforholdene, selvom stisystemet er meget præcist angivet i det detaljerede kortbilag til strukturplanen!

Grundejerforeningen Fridavej Gjerrild Nordstrands særlige interesse angår den sti, der (med en pil i kortbilaget til strukturplanen) er vist tværs over det kommende grønne område fra Fjeldholmvej til Langholmvej, og som efter teksten i strukturplanen tilsigter (bl.a. ved skiltning) at lede en del af den gående trafik ad Langholmvej mod stranden.

Det henstilles at der i lokalplansforslaget indsættes en tekst herom, og at der evt. i kortbilaget til lokalplanen sker en tydeliggørelse af forholdet.

3. Forbehold om evt. forbudsskiltning

Det fremgår af strukturplanen at gående trafik til stranden vil kunne ske ad den sti, der er nævnt oven for, men at den også vil kunne ske ad den grusbelagte private fællesvej Fridavej, der ender blindt med en større vendeplads. Herfra er der gangsti til stranden via grundejerforeningens gangbro over Brøndstrup Mølleå.

Vi har ingen intentioner om på nogen måde at ville hindre fodgængere og cyklister i at bruge Fridavej som genvej til stranden. Det skal man være velkomne til. Til gengæld vil det være helt uacceptabelt, hvis den nævnte vendeplads – og Fridavej i øvrigt – skulle blive omdannet til parkeringsplads for strandgæster.

Der tages derfor forbehold for opstilling af et skilt med forbud mod indkørsel for uvedkommende ved Fridavejs udmunding ved Fjeldholmvej, hvis det skulle vise sig nødvendigt – og således som det specifikt er nævnt i strukturplanen.

---------

Såfremt man skulle ønske en mundtlig uddybning af dette høringssvar deltager vi gerne i et møde herom.På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen
Niels Juul