På samme måde som i fjor udsendes der herved et statusnotat for årets 2. halvår samtidig med udsendelsen af kontingentopkrævningen for det kommende år.


1. Grenaffaldsordningen er ophørt med udgangen af 2007.

Den kommunale ordning med afhentning af grenaffald fandtes kun i sommerhusområderne i den tidligere Nr. Djurs Kommune. I foråret 2007 iværksatte Norddjurs kommune derfor en undersøgelse blandt grundejerforeningerne i sommerhusområderne i hele den nye kommune med henblik på evt. at udvide ordningen til alle sommerhusområderne i kommunen. Vi svarede, at Grundejerforeningen Fridavej Gjerrild Nordstrand ønskede at den hidtidige ordning skulle fortsætte. Da der imidlertid ikke var tilslutning hertil blandt grundejerforeningerne i de tidligere Grenaa og Rougsø kommuner, har teknisk udvalg besluttet at stoppe ordningen. Kommunen har anbefalet grundejerforeningerne at overveje at videreføre ordningen.

Vores grundejerforening er formentlig for lille til at vi alene vil kunne videreføre en sådan ordning, men såfremt der er interesse for det også i Gjerrild Nordstrand Grundejerforening er det måske muligt. Vi har set den første grenafbrænding, der indhyllede hele Fridavej i røg det meste af en dag - og vi kan forudse at der i perioder vil være en karavane af trailer-biler til genbrugspladsen i Glesborg med grenaffald.

Det er bestyrelsens opfattelse at begge dele bør undgås, og vi vil derfor undersøge mulighederne i den nærmeste tid, herunder deltage i et møde den 11.januar 2008, som vi er indbudt til af den hidtidige entreprenør, HedeDanmark.

Den hidtidige ordning blev finansieret af den enkelte grundejer med et beløb på 300 kroner pr. år, der af kommunen blev opkrævet sammen med andre forbrugsafgifter. Med en evt. kontingentforhøjelse til grundejerforeningen af samme størrelse vil en foreningsbaseret afhentningsordning således være neutral for den enkelte grundejer i forhold til nu.


2. Trappen ned til stranden forfalder

De nederste par trin er faldet sammen - og mange af de øvrige trin er på vej til det.

Derfor har bestyrelsen besluttet at udskifte alle trinene. Vi mener ikke, at det er forsvarligt at vente til foråret, så vi er to bestyrelsesmedlemmer, der vil hjælpe hinanden med at skifte trinene, formentlig med brædder af lærketræ, hvis vi kan skaffe det - og betale os fra det.


3. Vedligeholdelsen af stamvejen

Vi har med vores vej-entreprenør aftalt en pris pr. skrabning (hhv. med eller uden tilførsel af stabilgrus). Herved kan vi løbende vurdere behovet i stedet for at have faste terminer, som i vores tilfælde findes mindre hensigtsmæssige.


4. Hvad er en grundejerforening uden egen hjemmeside?

For nogle år siden købte vi os ind på en enkelt side på Gjerrild Nordstrand Grundejerforenings hjemmeside, men det ved vist kun ganske få. Og i mellemtiden er det blevet både lettere og billigere at oprette/vedligeholde en hjemmeside.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi skal have vores egen hjemmeside, fridavej.dk, som vi håber at kunne gå i luften med i løbet af januar måned. Omkostningerne er overkommelige - 300 kroner for oprettelse og drift i det første år, derefter 180 kr. om året. Vedligeholdelsen kræver efter sigende ikke edb-kundskaber på nørd-niveau, så vi kan selv klare det - tror vi.


5. Lokalplan for det nye sommerhusområde.

Den 6. oktober modtog foreningen meddelelse fra kommunen om, at kommunalbestyrelsen havde sendt et forslag til lokalplan i offentlig høring med en svarfrist til den 5. december.

Grundejerforeningens høringssvar blev afleveret til kommunen den 29. november. Høringssvaret(vedhæftet en kopi af et læserindlæg, jeg fik optaget i Grenaa Bladet den 27. november) er vedlagt dette notat til orientering.

Som det kan ses indeholder svaret fire emner:


1. Cykel-gangstien langs Fjeldholmvej, der var indeholdt i strukturplanen, er "blevet væk" i forløbet, hvilket i givet fald vil være en meget alvorlig forringelse af trafiksikkerheden i fremtiden, når der må påregnes mere trafik i området. Der er fulgt op på emnet med den nævnte avisartikel, telefoniske henvendelser til kommunen samt ved kontakt til "det politiske system".


2. (2A) Vi foreslår, at man dropper den ene af de tre udkørsler til Fjeldholmvej, nemlig den udkørsel der er planlagt til at skulle være halvt forskudt over for Fridavej. I stedet kan man evt. lade en gangsti gå ud her. Der er plads til at omlægge den interne vej i den nye udstykning, og det nye vejstykke er stort set af samme længde som det, der droppes. Så forslaget er efter bestyrelsens opfattelse realistisk. Og følges det, vil man undgå at lave en ny "sort plet", som ville kunne medføre farlige trafikuheld. Også dette forslag lægger bestyrelsen uhyre stor vægt på. Derfor er der blevet fulgt op på det over for udstykningsfirmaet for i bedste fald at få en positiv reaktion derfra, når/hvis de bliver spurgt - og ved kontakt med "det politiske system".


3. (2B) Vi påpeger en manglende omtale af en sti tværs over trekantsarealet ved Langholmvej - Fjeldholmvej, som har til formål at lede fodgængere og cyklister ad Langholmvej mod stranden, og altså væk fra Fridavej. Dette er nok ikke helt så vigtigt for os, da folk fra den ende af området af sig selv vil vælge at gå/cykle ad Langholmvej, som for dem vil være den korteste vej.


4. Endelig tager vi forbehold for opstilling af et skilt med forbud for indkørsel for uvedkommende ved Fridavejs udmunding i Fjeldholmvej, hvis det skulle blive nødvendigt, da vi selvfølgelig ikke skal have Fridavej omdannet til parkeringsplads for strandgæster.

------------------

Bestyrelsens beslutninger er truffet på baggrund af det foregående forløb vedr. den nye udstykning:


I foråret 2006 var udstykningsfirmaerne i gang med at sælge grunde efter deres egne udstykningsplaner, der imidlertid blev forkastet af kommunen. Kommunen fik derefter lavet sin egen plan, som ved en enstemmig beslutning i kommunalbestyrelsen blev trukket ned over hovedet af jordejerne - uden hensyntagen til hvem der ejede hvad af jorden derovre. Efterfølgende har udstykningsfirmaerne måttet mageskifte imellem sig, så ejerforhold og udstykningsplan kom til at matche. Derved er området øst for Langholmvej reelt blevet opdelt i to områder. De to områder er også adskilt af et jord- og stendige, der er beskyttet af museumsloven, hvilket man netop har indrettet udstykningsplanen efter.

På den her beskrevne baggrund ville det have været helt urealistisk at forfølge et tidligere (og tidligere af kommunen forkastet) forslag om at al udkørsel fra området skulle ske henne i den anden ende af området, fjernt fra Fridavej, da det bl.a. ville forudsætte nedlæggelse af en a´ to sommerhusgrunde, ligesom der skulle være politisk vilje til at plaske en vej igennem det af museumsloven beskyttede jord- og stendige.


Foreningen deltog i foråret 2006 i (resultatløst) møde med kommunen, der stillede i udsigt at man ville indkalde til et nyt møde, når man nærmede sig tidspunktet for et lokalplansforslag. Dette har kommunen ikke levet op til. Det kunne vi godt have klandret den for, men der er i mellemtiden sket sammenlægning af kommuner og der er kommet et helt nyt personale - og endelig er det normalt ikke en god forhandlingstaktik at starte en forhandling med at kaste skidt i hovedet på modparten.

Så vi valgte billedligt talt at sparke til bolden, der hvor den nu engang var havnet!
Sagen behandles i udvalget for miljø og teknik den 10. januar og derefter i kommunalbestyrelsen ved dennes møde i februar, medmindre der sker ting ved udvalgsbehandlingen, der udskyder det yderligere.


Fridavej den 29. december 2007

Med venlig hilsen
Niels Juul


Grundejerforeningens bestyrelse: Niels Juul, formand, (adr. mv. fremgår af brevhovedet), Benny K. Andersen, næstformand, Kildebakken 2 (Fridavej 6) 8766 Nr. Snede, telefon 7577 5141, og kasserer Lars Sørensen, Fridavej 44, Gjerrild, 8500 Grenaa, telefon 8691 4920.