Notater

Notat feb. 2008

Notat om den ekstraordinære generalforsamling den 2. februar 2008.

Bestyrelsens bekymring om hvorvidt der ville komme nok deltagere til at den ekstraordinære generalforsamling kunne erklæres for beslutningsdygtig blev grundigt gjort til skamme.

Der mødte direkte repræsentation for 19 sommerhuse, hvortil kom ni huse, der var repræsenteret ved stedfortrædere, således at i alt 28 huse ud af 50 mulige var repræsenteret. Utrolig flot i betragtning af at mødets dagsorden angik bestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 50 procent, der tillige blev godkendt enstemmigt!

Men det vidner naturligvis samtidig om den meget store interesse, foreningens medlemmer har i at den bliver etableret en grenaffaldsordning i stedet for den kommunale ordning, der nu er ophørt.

Der vil blive udsendt sædvanligt generalforsamlingsreferat direkte til grundejerforeningens medlemmer.

Bestyrelsen vil arbejde videre med planen om at videreføre den tidligere ordning sammen med de øvrige sommerhusgrundejerforeninger i den tidligere Nr. Djurs kommune, alternativt en anden tilsvarende ordning. Under alle omstændigheder kan grundejerforeningens medlemmer regne med, at der vil blive afhentet grenaffald her i foråret 2008, om det så bliver på den ene eller den anden måde. Der vil således som hidtil kunne placeres grenaffald til afhentning ca. medio april måned.

Husk at udtrykket grenaffald skal tages bogstaveligt: der må ikke være iblandet trærødder etc., da det jord, der hænger ved rødderne ødelægger knivene i flismaskinen. 

Notat Juni 2008

Summarisk notat om den ordinære generalforsamling lørdag den 28. juni 2008.

Følgende emner omtaltes/indgik i generalforsamlingen:

Der er blevet etableret en ny trappe til stranden, da den gamle var i en næsten risikabel forfatning.

Der er blevet opsat nye skilte ved opkørslerne til vendepladserne, da de gamle var blevet noget ramponerede.

Stien til stranden er blevet funderet på det nederste stykke, der efterhånden var helt opblødt og besværligt at færdes på i fugtigt vejr.

Foreningen har etableret sin egen hjemmeside.

Grundejerforeningen har indgået aftale med HedeDanmark om fortsættelse af den grenaffaldsordning, som kommunen standsede. I denne forbindelse blev der afholdt en ekstraordinær generelforsamling den 2. februar for at tilpasse kontingentet til den nye situation.

Bestyrelsen har behandlet sagen om lokalplanen for det nye sommerhusområde med det resultat, at det sikredes at der etableres en cykelsti langs Fjeldholmvej, at en påtænkt udkørsel over for Fridavej blev forhindret, samt at stisystemet blev præciseret i lokalplanen. Vi fik således medhold i de tre forhold, der indgik i foreningens høringssvar, hvilket naturligvis er meget tilfredsstillende. Det er i øvrigt blevet oplyst, at man påbegynder de arkæologiske forundersøgelser først på efteråret, hvorved det vil vise sig, om der skal foretages egentlige udgravninger, hvilket f.eks. er tilfældet i området over for ejd. Fjeldholm. Inden der derefter bliver lavet veje/stier/kloakeret/etableret vand og el vil der gå en rum tid (og alle handler, der var indgået, er gået tilbage, så udstykningsfirmaet har ikke noget tidspres fra købere af grunde).

Bestyrelsen har behandlet en henvendelse om naboerklæring vedr. dispensation fra småhusreglementet.

Der er tanker om evt. at opsætte en op til 35 meter høj sende-modtagemast ved Gjerrild Nordstrand, så det bliver muligt at få leveret trådløst internet fra Djurs-net. Så vidt vides er der kontakt til ejeren af Fjeldholmlejren m.h.p. evt. at opstille masten på lejrens område. Bestyrelsen følger sagen.

Gjerrild Nordstrand har nu igen Blåt flag.

Af kommende opgaver nævntes det, at broen over åen trænger til at blive renoveret.

Foreningens regnskab for 2007 blev godkendt. Kontingentet for 2009 blev fastsat uændret i forhold til 2008.

Lars Sørensen blev genvalgt og Frank Nielsen nyvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Næste ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 27. juni 2009.