Grundejerforeningen Fridavej

Indkalder hermed til den årlige Generalforsamling der afholdes
Lørdag den 2. juni kl. 14.00
I teltet på vendepladsen ved Fridavej 60 med følgende dagsorden

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab og kontingentfastsættelse. Best. foreslåer den hævet med kr. 100,00
4) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg Jan og Søren) og 2 suppleanter
6) Valg af 1 revisor og 1 suppleant
7) Fastlæggelse af næste års generalforsamling
8) Eventuelt

pbv.
Formand – Asger Wendel Eriksen

  PDF version klik her