Notat om den ekstraordinære generalforsamling den 2. februar 2008.

Bestyrelsens bekymring om hvorvidt der ville komme nok deltagere til at den ekstraordinære generalforsamling kunne erklæres for beslutningsdygtig blev grundigt gjort til skamme.

Der mødte direkte repræsentation for 19 sommerhuse, hvortil kom ni huse, der var repræsenteret ved stedfortrædere, således at i alt 28 huse ud af 50 mulige var repræsenteret. Utrolig flot i betragtning af at mødets dagsorden angik bestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 50 procent, der tillige blev godkendt enstemmigt!

Men det vidner naturligvis samtidig om den meget store interesse, foreningens medlemmer har i at den bliver etableret en grenaffaldsordning i stedet for den kommunale ordning, der nu er ophørt.

Der vil blive udsendt sædvanligt generalforsamlingsreferat direkte til grundejerforeningens medlemmer.

Bestyrelsen vil arbejde videre med planen om at videreføre den tidligere ordning sammen med de øvrige sommerhusgrundejerforeninger i den tidligere Nr. Djurs kommune, alternativt en anden tilsvarende ordning. Under alle omstændigheder kan grundejerforeningens medlemmer regne med, at der vil blive afhentet grenaffald her i foråret 2008, om det så bliver på den ene eller den anden måde. Der vil således som hidtil kunne placeres grenaffald til afhentning ca. medio april måned.

Husk at udtrykket grenaffald skal tages bogstaveligt: der må ikke være iblandet trærødder etc., da det jord, der hænger ved rødderne ødelægger knivene i flismaskinen.