Summarisk notat om den ordinære generalforsamling lørdag den 28. juni 2008.

Følgende emner omtaltes/indgik i generalforsamlingen:

Der er blevet etableret en ny trappe til stranden, da den gamle var i en næsten risikabel forfatning.

Der er blevet opsat nye skilte ved opkørslerne til vendepladserne, da de gamle var blevet noget ramponerede.

Stien til stranden er blevet funderet på det nederste stykke, der efterhånden var helt opblødt og besværligt at færdes på i fugtigt vejr.

Foreningen har etableret sin egen hjemmeside.

Grundejerforeningen har indgået aftale med HedeDanmark om fortsættelse af den grenaffaldsordning, som kommunen standsede. I denne forbindelse blev der afholdt en ekstraordinær generelforsamling den 2. februar for at tilpasse kontingentet til den nye situation.

Bestyrelsen har behandlet sagen om lokalplanen for det nye sommerhusområde med det resultat, at det sikredes at der etableres en cykelsti langs Fjeldholmvej, at en påtænkt udkørsel over for Fridavej blev forhindret, samt at stisystemet blev præciseret i lokalplanen. Vi fik således medhold i de tre forhold, der indgik i foreningens høringssvar, hvilket naturligvis er meget tilfredsstillende. Det er i øvrigt blevet oplyst, at man påbegynder de arkæologiske forundersøgelser først på efteråret, hvorved det vil vise sig, om der skal foretages egentlige udgravninger, hvilket f.eks. er tilfældet i området over for ejd. Fjeldholm. Inden der derefter bliver lavet veje/stier/kloakeret/etableret vand og el vil der gå en rum tid (og alle handler, der var indgået, er gået tilbage, så udstykningsfirmaet har ikke noget tidspres fra købere af grunde).

Bestyrelsen har behandlet en henvendelse om naboerklæring vedr. dispensation fra småhusreglementet.

Der er tanker om evt. at opsætte en op til 35 meter høj sende-modtagemast ved Gjerrild Nordstrand, så det bliver muligt at få leveret trådløst internet fra Djurs-net. Så vidt vides er der kontakt til ejeren af Fjeldholmlejren m.h.p. evt. at opstille masten på lejrens område. Bestyrelsen følger sagen.

Gjerrild Nordstrand har nu igen Blåt flag.

Af kommende opgaver nævntes det, at broen over åen trænger til at blive renoveret.

Foreningens regnskab for 2007 blev godkendt. Kontingentet for 2009 blev fastsat uændret i forhold til 2008.

Lars Sørensen blev genvalgt og Frank Nielsen nyvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Næste ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 27. juni 2009.