Indkaldelse til generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Fridavej

 

Bestyrelsen indkalder herved til den årlige generalforsamling

 

Lørdag den 11. juni kl. 14.00 i teltet på Fridavej med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab og kontingentfastsættelse

4. Indkomne forslag - Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Karin Rasmussen og Jan Jakobsen er på valg) og 2 suppleanter.

6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

7. Fastlæggelse af næste års generalforsamling.

8. Træfældning v/indkørslen til Fridavej - Materiale fremsendes inden generalforsamlingen

9. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Tina Klausen

Formand

 

Formand: Tina Klausen, Fridavej 7, tlf. 29163120

Næstformand: Karin Rasmussen, Fridavej 16, tlf. 21676801

Kasserer: Jan Jakobsen, Fridavej 52, tlf. 40386122